ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Σύμφωνα με το νόμο, οι κοινοπραξίες είναι ιδιωτικά συμβούλια δημοσίου δικαίου και μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί. Τα συνεταιρισμένα μέλη πρέπει να συμβάλουν μόνο στα έξοδα που βαρύνουν τη διαχείριση των δραστηριοτήτων που εκτελούνται. Ως εκ τούτου δεν πληρώνουν φόρο στην κοινοπραξία αλλά μια συμβολή. Οι εισφορές αυτές είναι ανάλογες προς το άμεσο όφελος που έχει κάθε χρήστης από τη δραστηριότητα που ασκείται από την κοινοπραξία.

Η οργάνωση των κοινοπραξιών στην Ιταλία έχει ως στόχο να εξισορροπήσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των κυβερνητικών θεσμών και των αγροτών. Στην πραγματικότητα, από τη μια πλευρά κυβερνητικά ιδρύματα χρηματοδοτούν δημόσια έργα και διατηρούν την περιουσία τους και, από την άλλη, αναθέτουν το καθήκον της διαχείρισης στις κοινοπραξίες και τους επιτρέπουν να ασκούν εξουσία ελέγχου μέσω των μελών τους, με το συμβούλιο των αντιπροσώπων και το διοικητικό συμβούλιο.

Το διοικητικό συμβούλιο που εκλέγεται μέσα από τα συνεταιρισμένα μέλη είναι πολύ αποτελεσματικό, δεδομένου ότι οι διαχειριστές είναι επίσης οι χρήστες και εμπλέκονται άμεσα στην άμεση επίλυση κάθε προβλήματος που προκύπτει. Ο στόχος των διοικητικών επιλογών είναι επομένως να φθάσουν υψηλά επίπεδα απόδοσης προκειμένου να μεγιστοποιηθούν, από οικονομική και εργασιακή άποψη, τα αποτελέσματα της άρδευσης, μέσω της βελτιστοποίησης της κατανομής του νερού, τόσο στο χωράφι όσο και σε ό, τι αφορά τις επιλεγμένες καλλιέργειες (μέσα από τις κατευθυντήριες γραμμές και τις προτάσεις της υπηρεσίας επέκτασης).

Εν κατακλείδι, το σύστημα των κοινοπραξιών διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο στη βελτιστοποίηση του εφοδιασμού και της διανομής νερού, στη βελτίωση της συγκομιδής και, κατά συνέπεια, τη γεωργική και οικονομική ανάπτυξη, στη δημιουργία μιας δημοκρατικής, υπεύθυνης και αποτελεσματικής διαχείρισης των φυσικών πόρων. Όλοι αυτοί οι παράγοντες συμβάλλουν στη βελτίωση των γενικών πόρων ζωής των τοπικών πληθυσμών.

Next: ΣΗΜΕΡΑ