الاعتمادات / الموارد

Credits

General Editor: Irini Gratsia, archaeologist, MOnuMENTA

Investigators: Dafni Papadopoulou, civil engineer MOnuMENTA; Stelios Lekakis, archaeologist, MOnuMENTA; Irini Gratsia, archaeologist, MOnuMENTA

Text: Dafni Papadopoulou civil engineer, MOnuMENTA

Photo copyright: Dafni Papadopoulou, Stelios Lekakis, Irini Gratsia, Themistoklis Bilis, Maria Magnisali

Text editing: Iro Alampei, Anastasia Roniotes, Celia Roniotes, MIO-ECSDE

Bibliography

Αγγελής, Δ., Πενία Τέχνας Κατεργάζεται (Η Τεχνολογία του Μαγκανοπήγαδου), Ναξιακά Τεύχος 19 (57) – Β΄ Περίοδος / Δεκέμβριος 2005 – Φεβρουάριος 2006, σελ. 39-49.

Sketches

Αγγελής, Δ., Πενία Τέχνας Κατεργάζεται (Η Τεχνολογία του Μαγκανοπήγαδου), Ναξιακά Τεύχος 19 (57) – Β΄ Περίοδος / Δεκέμβριος 2005 – Φεβρουάριος 2006, σελ. 40.