ΣΗΜΕΡΑ

Η λίμνη έχει ένα ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ύφος και γι’ αυτό προστατεύεται από τις αρμόδιες αρχές. Ο τοπικός δήμος είναι υπεύθυνος για τον χώρο, αλλά με κοινή εποπτεία από το Υπουργείο Τουρισμού. Το ενδεχόμενο αποκατάστασης και ενδεχόμενης χρήση της έχει μάλλον παραβλεφθεί. 

Το 2005 η μη κυβερνητική οργάνωση JSDC ξεκίνησε δράση για την προώθηση της «αειφόρου χρήσης» του χώρου, μέσω της θέσπισης των αναγκαίων μέτρων προστασίας και ταυτόχρονα της ευαισθητοποίησης και της εκπαίδευσης του κοινού ως προς τη σημασία της διατήρησης αυτού του ιστορικού / πολιτιστικού χώρου. Αυτό γίνεται μέσα από τη διοργάνωση συνεδρίων και εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης σε σχολεία, τοπικές οργανώσεις, τοπικούς άρχοντες, καθώς και σε φορείς λήψης αποφάσεων. 

Ο συντονισμός με τις τοπικές αρχές εξασφαλίζει αρκετή προστασία οποιωνδήποτε «εύθραυστων» τμημάτων του μνημείου για να αποφευχθεί κάθε περαιτέρω ζημία στο χώρο. Γίνονται προσπάθειες ώστε το Υπουργείο Τουρισμού να περιλάβει τη δεξαμενή ως αξιοθέατο στους τουριστικούς καταλόγους της χώρας. Στο πλαίσιο του έργου προτείνεται επίσης να συμφωνηθεί με τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης των γειτονικών πόλεων να επιλέγεται ο χώρος για σχολικές εκδρομές. 

Η δεξαμενή θα πρέπει να συνδεθεί επίσης με τα κοντινά ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα (Al Husun University College, Yarmuk University, Jordan Science and Technology University), τα οποία θα μπορούν να ενθαρρύνουν τους πτυχιούχους να αναλαμβάνουν τον χώρο ως μελέτη περίπτωσης, ιδίως όσον αφορά τη συλλογή του νερού και τη διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Next: ΧΡΟΝΟΓΡΑΜΜΗ