ΧΡΟΝΟΓΡΑΜΜΗ

  • 10ος αιώνας

    Κατά τη διάρκεια του 10ου-11ου αι. η τεχνολογία του ιρανικής καταγωγής qanat μεταδίδεται στην περιοχή Timimoun της Αλγερίας. Κατασκευάζονται στην περιοχή τα πρώτα συστήματα foggaras για να αντιμετωπιστεί η λειψυδρία.

  • Η ανάπτυξη και διάδοση των συστημάτων foggaras στην περιοχή Timimoun συνέβαλε στην ανάπτυξη και συντήρηση μιας όασης για πολλούς αιώνες.

  • Δεκαετία 1950

    Η χρήση των foggaras αρχίζει να εγκαταλείπεται εξ αιτίας τεχνικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών λόγων.

  • Δεκαετία 2000

    Η τελευταία απογραφή που έγινε μεταξύ του 1998 και του 2001 από την Εθνική Υπηρεσία για τους Υδάτινους Πόρους [National Agency of Water Resources (NAWR)] απέδωσε έναν αριθμό 250 συστημάτων foggaras σε χρήση στην περιοχή του Timimoun. Ο αριθμός αυτός θα μειωθεί, επειδή κάθε χρόνο εγκαταλείπονται ένα έως δύο συστήματα foggaras κατά μέσο όρο.

Next: ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ / ΠΗΓΕΣ