ΣΗΜΕΡΑ

Ηανάλυση αυτής της μελέτης περίπτωσης μας προσφέρει τη δυνατότητα να καταδείξουμε τα σύγχρονα προβλήματα των συστημάτων foggaras γενικότερα, όπως είναι η συντήρηση, ο καθαρισμός, η μειωμένη παροχή νερού κ.λπ. Επιπρόσθετα, διαπιστώνεται ότι τα υποστηρικτικά έργα όπως οι γεωτρήσεις (πηγάδια που χρησιμοποιούν συμβατική μορφή ενέργειας) δεν αποτελούν την απαιτούμενη λύση εξαιτίας του υψηλού κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος. Προκύπτει ότι η ορθολογική διαχείριση της κληρονομιάς των foggaras είναι μια αρκετά πολύπλοκη διαδικασία.

Όπως βεβαιώνουν τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί το διάστημα 1998-2010 από 30 foggaras που ήδη τροφοδοτούνται με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ηλιακή και αιολική ενέργεια), φαίνεται ότι αυτές είναι ο δρόμος προς το μέλλον. Κατά συνέπεια, τα οφέλη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε σύμπλευση με τις σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές, θα πρέπει να γίνουν γνωστά για να εξασφαλιστεί η μόνιμη αποκατάσταση της υφιστάμενης αρνητικής κατάστασης και για να μειωθούν οι κοινωνικές και οικονομικές απώλειες. Τέλος, θα πρέπει να διενεργηθεί μελέτη σχετικά με την επίδραση που έχει η ανεξέλεγκτη εκμετάλλευση των υδάτινων πόρων στην οικολογική ισορροπία.

Next: ΧΡΟΝΟΓΡΑΜΜΗ