ΧΡΟΝΟΓΡΑΜΜΗ

 • 1ος-4ος αι. μ.Χ

  Εκτιμάται ότι κατασκευάζεται το qanat του Χορτιάτη, κατά τη διάρκεια της Ρωμαϊκής περιόδου (τουλάχιστον η τοιχοποιία του με τούβλα πάχους 4 εκ.)

 • Μεσοβυζαντινή περίοδος

  Εργασίες αποκατάστασης πραγματοποιούνται στο qanat προκειμένου να ενισχυθεί η δομή του και ίσως να αυξηθεί η παροχή του.

 • Τουρκοκρατία

  Εργασίες βελτίωσης και επέκτασης του qanat πραγματοποιούνται υπό τη διοίκηση του Μουράτ του Β’.

 • 1918

  Η πιο πρόσφατη αναστήλωση του qanat γίνεται από το Δήμο Θεσσαλονίκης.

 • 1939

  Συστήνεται η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης και το qanat υπάγεται στη δικαιοδοσία της.

 • 1975

  Το qanat του Χορτιάτη παύει να τροφοδοτεί με νερό την πόλη της Θεσσαλονίκης, αλλά εξακολουθεί να παρέχει νερό στο Νοσοκομείο Παπανικολάου, σε γυναικεία Μονή έξω από την πόλη του Πανοράματος, σε ένα στρατόπεδο στην ίδια περιοχή και στο χωριό του Χορτιάτη.

 • 1985

  Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης απομονώνει τις πηγές του Χορτιάτη από το qanat και έτσι η παροχή του μειώνεται σημαντικά.

 • Σήμερα

  Το qanat τροφοδοτεί με νερό μόνο το Νοσοκομείο Παπανικολάου.

Next: ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ / ΠΗΓΕΣ