ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ / ΠΗΓΕΣ

Συντελεστές

Μελέτη περίπτωσης της Όασης Gheris: Kostani Ben Mohamed: Διδάσκων and Ερευνητής, Department of Sociology, FLSH, Meknès

Μελέτη περίπτωσης της Όασης Figuig: Mohamed JAMAL EDDINE: Διδάσκων and Ερευνητής, Μέλος του CMEPE, Rabat

Επιμέλεια κειμένου: Ηρώ Αλάμπεη, Αναστασία Ρονιώτη, MIO-ECSDE

Μετάφραση κειμένου: Σπυριδούλα Πυρπύλη

Επιλεγμένη βιβλιογραφία

A: Μελέτη περίπτωσης Goulmina 

 • Bouquerel, J., Un Assif de l’Atlas, le haut Rheris, Notes marocaines, n° de 1953, p.22.
 • Kostani Ben Mohamed, Les oasis marocaines précoloniales, cas de Gheris, 276p, publication de l’IRCAM, Rabat, 2005.
 • Marinkovic prédrog.- Etude générale d’aménagement de la région du Grheris et du Todgha, Royaume du Maroc, Min. De l’agriculture et de la réforme agraire, ORMVAT
 • Mission Yougoslave. Energotprojekt. Belgrade- Ksar-es-souk. Juin/Déc.1969. Agronomie. Textes et annexes. Vol. VI, p.1.
 • Nathalie Blanc et Sophie Bonin «Grands barrages et habitants – les grands risques sociaux du développement» Maison des sciences de l’homme, Paris, 2008.
 • Rista F., Note sur l’irrigation de l’Amsed, de Tadighoust et de Idelsen, dépendant du bureau de Goulmima. (avril 1949), Polycopié inédit, p. 5-7
 • Sophia Bento, «La difficile existence du barrage d’Alquiva: une ethnographie des démonstrations sociotechniques», Thèse inédite, 2006.
 • Ben Mohamed Kostani (coordinateur), Colloque, Développement durable en milieu rural et dans les oasis, FLSH Meknès, 2006.

Β. Μελέτη περίπτωσης Figuig

 • BENCHRIFA A. et POPP, H.: L’oasis de Figuig, persistance et changement, Passau, Rabat, 1992
 • Bonnefous, M.: La palmeraie de Figuig. Etude démographique et économique d’une grande oasis du sud marocain, Rabat 1953.
 • El JATTARI, B et HAMDAOUI, M: La créativité artistique des oasis (cas de Figuig): problématique et défi.
 • Hilali, E.A.: Figuig, Histoire, Documents et monuments. L’ancienne mosquée et le minaret pierreux de Figuig. Tanger 1981 (in Arabic)
 • Meziane, A.: contribution a l’étude de la société marocaine des oasis du sud-est: Figuig 1854 – 1903, Rabat 1988 (en arabe)
 • Le site official de la ville de Figuig www.ville-figuig.info

Γ. Γενική

 • «IIème Congrès Oasis et Tourisme Durable Saragosse», 7 to 11 August 2008
 • Lightfoot D., (1996) «Moroccan Khettara: Traditional irrigation and progressive desiccation» Geoforum, 27 (2), 261–273.
 • Léon l’Africain, L’Afrique au miroir de l’Europe fortune de Jean Léon l’Africain a la renaissance, Genève,
 • «Libr Droz, Col. «Travaux d’humanisme et renaissance», CCXLVII, 1994
 • Jacques BERQUE, Structures sociales du Haut Atlas, Paris, PUF, 1955
 • Paul PASCON. La question hydraulique: Petite et moyenne hydraulique au Maroc, Rabat, 1984
 • Bernard Juillerat «les enfants du sang, société, reproduction et imaginaire en Nouvelle Guinée», Maison des sciences de l’homme. Paris, 1986.
 • Margat M.J, «La mise en valeur des régions sahariennes», BESM, ol. XIX, no 66, sept. 1955, p.147.
 • Hein de Haas Hassan El Ghanjou, “General Introduction to the Todgha Valley: Population, Migration, Agricultural Development” IMAROM Working Paper Series no. 5, January 2000
 • LAUREANO Pietro, «The water atlas: traditional knowledge to combat desertification», UNESCO, 2005.
 • PAPAYANNIS Thymio, “Action for Culture in Mediterranean Wetlands”, Med-INA, Athens, Greece, 2008.